Code nhúng lấy giá coin zkswap đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá zkswap

Demo widget giá coin zkswap nhúng vào website