Code nhúng lấy giá coin zilliqa đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá zilliqa

Demo widget giá coin zilliqa nhúng vào website