Code nhúng lấy giá coin zcash đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá zcash

Demo widget giá coin zcash nhúng vào website