Code nhúng lấy giá coin xrp đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá xrp

Demo widget giá coin xrp nhúng vào website