Code nhúng lấy giá coin xeno-token đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá xeno-token

Demo widget giá coin xeno-token nhúng vào website