Code nhúng lấy giá coin wbnb đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá wbnb

Demo widget giá coin wbnb nhúng vào website