Code nhúng lấy giá coin wax đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá wax

Demo widget giá coin wax nhúng vào website