Code nhúng lấy giá coin wagyuswap đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá wagyuswap

Demo widget giá coin wagyuswap nhúng vào website