Code nhúng lấy giá coin veruscoin đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá veruscoin

Demo widget giá coin veruscoin nhúng vào website