Code nhúng lấy giá coin verge đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá verge

Demo widget giá coin verge nhúng vào website