Code nhúng lấy giá coin tokenomy đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá tokenomy

Demo widget giá coin tokenomy nhúng vào website