Code nhúng lấy giá coin tixl-new đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá tixl-new

Demo widget giá coin tixl-new nhúng vào website