Code nhúng lấy giá coin the-graph đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá the-graph

Demo widget giá coin the-graph nhúng vào website