Code nhúng lấy giá coin terrausd đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá terrausd

Demo widget giá coin terrausd nhúng vào website