Code nhúng lấy giá coin streamr đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá streamr

Demo widget giá coin streamr nhúng vào website