Code nhúng lấy giá coin steem đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá steem

Demo widget giá coin steem nhúng vào website