Code nhúng lấy giá coin stackos đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá stackos

Demo widget giá coin stackos nhúng vào website