Code nhúng lấy giá coin singularitydao đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá singularitydao

Demo widget giá coin singularitydao nhúng vào website