Code nhúng lấy giá coin sharetoken đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá sharetoken

Demo widget giá coin sharetoken nhúng vào website