Code nhúng lấy giá coin salt đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá salt

Demo widget giá coin salt nhúng vào website