Code nhúng lấy giá coin reflexer-ungovernance-token đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá reflexer-ungovernance-token

Demo widget giá coin reflexer-ungovernance-token nhúng vào website