Code nhúng lấy giá coin raiden-network-token đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá raiden-network-token

Demo widget giá coin raiden-network-token nhúng vào website