Code nhúng lấy giá coin project-pai đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá project-pai

Demo widget giá coin project-pai nhúng vào website