Code nhúng lấy giá coin piedao-dough-v2 đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá piedao-dough-v2

Demo widget giá coin piedao-dough-v2 nhúng vào website