Code nhúng lấy giá coin persistence đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá persistence

Demo widget giá coin persistence nhúng vào website