Code nhúng lấy giá coin permission-coin đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá permission-coin

Demo widget giá coin permission-coin nhúng vào website