Code nhúng lấy giá coin pendle đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá pendle

Demo widget giá coin pendle nhúng vào website