Code nhúng lấy giá coin origin-protocol đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá origin-protocol

Demo widget giá coin origin-protocol nhúng vào website