Code nhúng lấy giá coin openocean đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá openocean

Demo widget giá coin openocean nhúng vào website