Code nhúng lấy giá coin oasis-network đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá oasis-network

Demo widget giá coin oasis-network nhúng vào website