Code nhúng lấy giá coin nucypher đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá nucypher

Demo widget giá coin nucypher nhúng vào website