Code nhúng lấy giá coin niftyx-protocol đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá niftyx-protocol

Demo widget giá coin niftyx-protocol nhúng vào website