Code nhúng lấy giá coin nexo đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá nexo

Demo widget giá coin nexo nhúng vào website