Code nhúng lấy giá coin nav-coin đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá nav-coin

Demo widget giá coin nav-coin nhúng vào website