Code nhúng lấy giá coin mxc đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá mxc

Demo widget giá coin mxc nhúng vào website