Code nhúng lấy giá coin mirrored-netflix đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá mirrored-netflix

Demo widget giá coin mirrored-netflix nhúng vào website