Code nhúng lấy giá coin mines-of-dalarnia đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá mines-of-dalarnia

Demo widget giá coin mines-of-dalarnia nhúng vào website