Code nhúng lấy giá coin liquity-usd đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá liquity-usd

Demo widget giá coin liquity-usd nhúng vào website