Code nhúng lấy giá coin lattice-token đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá lattice-token

Demo widget giá coin lattice-token nhúng vào website