Code nhúng lấy giá coin klaytn đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá klaytn

Demo widget giá coin klaytn nhúng vào website