Code nhúng lấy giá coin injective-protocol đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá injective-protocol

Demo widget giá coin injective-protocol nhúng vào website