Code nhúng lấy giá coin ignis đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá ignis

Demo widget giá coin ignis nhúng vào website