Code nhúng lấy giá coin huobi-btc đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá huobi-btc

Demo widget giá coin huobi-btc nhúng vào website