Code nhúng lấy giá coin hiveterminal-token đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá hiveterminal-token

Demo widget giá coin hiveterminal-token nhúng vào website