Code nhúng lấy giá coin governor-dao đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá governor-dao

Demo widget giá coin governor-dao nhúng vào website