Code nhúng lấy giá coin gny đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá gny

Demo widget giá coin gny nhúng vào website