Code nhúng lấy giá coin gnosis-gno đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá gnosis-gno

Demo widget giá coin gnosis-gno nhúng vào website