Code nhúng lấy giá coin ftx-token đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá ftx-token

Demo widget giá coin ftx-token nhúng vào website