Code nhúng lấy giá coin frax-share đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá frax-share

Demo widget giá coin frax-share nhúng vào website