Code nhúng lấy giá coin flamingo đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá flamingo

Demo widget giá coin flamingo nhúng vào website